-Tid til det som betyr noe

Brukervilkår

Vilkår - Registrering

1. Generelt
Ukeplan eies og vedlikeholdes av Repix AS (under kalt REPIX).
Avtalevilkår for tjenesten består av generelle vilkår og kjøpsvilkår (lenger nede på siden), dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Registrering/personopplysninger.
Registrering hos  REPIX er gratis og uten kjøpsforpliktelser.
På registreringssiden fyller du ut nødvendige adressedata.
For å få tilgang må du registrere brukernavn (dvs. gyldig e-postadresse). Du må også definere personlig passord.
Du kan når som helst endre dine personopplysninger i din profil. Det er ønskelig at personopplysninger blir kontrollert og oppdatert av kunde minst 1 gang per år for å sikre at informasjon og ordrer blir levert til rett person/adresse.

Du kan også velge om du ønsker å motta informasjonsbrev med informasjon om spesialtilbud samt informasjon om nye tjenester.

Alle kunder vil kunne motta driftsmeldinger fra oss. Disse meldingene inneholder informasjon/endringer som er sentral(e) for bruk av tjenesten. Antallet driftsmeldinger begrenses til et minimum.

En kunde har ansvar for å forvare sitt passord på samme måte som man oppbevarer pin-kode til sitt bankkort, slik at det ikke kommer i uvedkommendes besittelse.

Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

REPIX sitt kunderegister er konfidensielt. REPIX er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og deling og opplasting av digitale bilder.

REPIX forplikter seg til å ikke selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at REPIX må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer. REPIX retter seg etter personopplysningslovens §31 og har innmeldt sin virksomhet til Datatilsynet.
Du kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle digitalbilder på fotokontoen skal slettes.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos REPIX. Dersom du glemmer passordet ditt, kan du etterlyse dette her. Du kan også kontakte oss på telefon 57 88 35 00.


3. Rettigheter, plikter og ansvar
3.1. Ukeplan sine rettigheter, plikter og ansvar
Ved å registrere seg som bruker av UKEPLANs tjenester gir kunden REPIX tillatelse til å laste opp/ned kundens digitale bilder fra en maskin til en annen maskin i REPIXs produktmiljø, i den hensikt at REPIX skal kunne skrive ut og sende ferdige produkter i posten til kunden selv eller ønsket leveringsadresse.

Foruten eierrettigheter som nevnt annet sted, er REPIX eier av alle rettigheter knyttet til innholdet på www.ukeplan.no, herunder copyright, varemerkebeskyttelse og annet immaterielt innhold beskyttet av lov.
REPIX forplikter seg til ikke å benytte en kundes bilder/produkter i forbindelse med markedsføring med mindre REPIX innhenter kundens skriftlige eller elektroniske forhåndssamtykke.

REPIX forplikter seg til etter beste evne å sørge for at tjenesten fungerer. REPIX garanterer imidlertid ikke på noen måte for tjenestens funksjon til enhver tid. REPIX kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for en kundes tap som følge av funksjonsfeil, med unntak av det tap som dekkes etter vilkårenes neste punkt, eller tap som følge av forsettlige handlinger foretatt av personale ansatt i REPIX.
REPIX AS forbeholder seg retten til å endre både brukervilkår og kjøpsvilkår på hvilket som helst tidspunkt, uten skriftlig melding til hvert enkelt medlem/kunde.

3.2. Kundens rettigheter, plikter og ansvar
Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, og kunden blir ansvarlig for bestillingsordren.
En kunde som har registrert seg som bruker er selv ansvarlig for innholdet på sin konto på www.ukeplan.no Gjennom godkjennelse av avtalevilkårene aksepterer kunden å ikke laste opp eller distribuere bilder med innhold som
a) bryter norsk lov eller forskrift, og/eller
b) kan oppfattes som støtende, truende eller ærekrenkende av andre, og/eller
c) inneholder virus eller andre dataprogram som kan skade eller legge beslag på data eller personopplysninger.
Ved opptreden i strid med bokstav a-c ovenfor, har REPIX rett til å, med umiddelbar virkning, utestenge kunden fra REPIXs internett-tjeneste og å slette alt innhold på kundens nettkonto, samt anmelde og overlevere innholdet på kundens nettkonto til politi eller påtalemyndighet.
Kunden forsikrer at denne innehar alle immaterielle rettigheter, herunder full bruksrett, og at det ikke er nødvendig å innhente samtykke fra tredjemann for å bestille produkter. En kunde anses som eier av digitalbilder og tilhørende tekster som til enhver tid forefinnes i kundens egen konto.

3.3. Kundeforholdets varighet
Kundeforholdet gjelder fra kundens mottakelse av elektronisk registreringsbekreftelse med brukernavn, til REPIX mottar kundens elektroniske oppsigelse av kundeforholdet.

REPIX kan i tillegg avslutte kundeforholdet ved skriftlig eller elektronisk melding til kunde, dersom kunden har misligholdt sin betalingsforpliktelse.

3.4. Avsluttende bestemmelser
REPIX har intet ansvar for innhold, oppetid, funksjonalitet m.v. på websider som er knyttet til www.ukeplan.no gjennom linker.

4. Priser
Gjeldende produktpris er den som er oppgitt i prislisten på www.ukeplan.no den dagen kunden avgir sin bestilling.
Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. REPIX forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. REPIX reserverer seg mot åpenbart feilaktige priser.
På alle bestillinger tilkommer ekspedisjonsgebyr og porto. Oversikt over porto og ekspedisjonsgebyrer får kunden i handlekurven.

5. Angrerett - (jfr. angrerettsloven av 21.desember nr.105 2000)
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettsloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis ved å unnlate å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp (10 dager etter mottatt leveranse). Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.
Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Returporto bekostes av kunden. Retur må ikke sendes i postoppkrav. Ved sending fra kunde til REPIX er kunden ansvarlig dersom varen skades eller forsvinner under transport.

Forbruker skal ha mulighet til å se og undersøke varen før han bestemmer seg for om han vil fastholde kjøpet. Enkelte varer kan undersøkes og prøves uten at det dermed skjer noen endring i varens verdi eller beskaffenhet. Selv om originalemballasjen er brutt vil forbruker kunne ha en angrerett.

Det krav vi stiller er at varene returneres i tilnærmet samme stand og mengde og da helst i originalemballasjen.
Det er ikke angrerett på spesialtilvirkede fotografier og/eller på salg utenfor fast utsalgssted når den samlede kontraktssum inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale er under NOK 300,-.

6. Reklamasjonsrett - (Kjøpsloven av 13.mai nr 27 1988)
Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (f.eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjl.§§ 30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år. I praksis gjelder dette de fleste kamera med salgspris over 500 kr og fotoalbum.

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter - her REPIX - bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.

7. Betalingsbetingelser
Betaling blir overført til Klarna. Kunden kan velge ulike betalingsalternativer

  • Få først- Betal senere (Faktura med 14 dager frist)
  • Del opp (Klarna konto og betal senere)
  • Kort (Visa og Mastercard)

Innlagt kjøpsordre er bindende. Når kjøpsordre er registrert hos oss, vil kunden kort tid etterpå motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden forplikter seg til å kontrollere sin e-post regelmessig etter bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse må det gis beskjed via e-post til post@ukeplan.no

8. Levering
Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.
Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.

Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser.

Forventet leveringstid ca 14 dager fra ordredato.

Hvis leveransen ikke er mottatt som oppgitt ved bestilling, må kunden ta kontakt per e-post til post@ukeplan.no eller på telefon 57 88 35 00. REPIX vil da prøve å etterspore leveransen. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore, vil JP så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.

9. Skade
Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke REPIX seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. REPIX påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.

10. Tvister
Tvister mellom deg som kjøper og REPIX skal behandles av Fjordane Tingrett etter gjeldende norske lover.

 

Repix AS

Skrøppavegen 2, Reed Senter

6827 Breim

Org. nr 921178239